www.michael-
buhlmann.de

Mathematik
> Kugel

Zurück

Kugel I

Abbildung:
r = Radius, d = Durchmesser; r = 2d, u = 2πr, O = 4πr2, V = 4πr3/3.

Eingabe von Radius, Durchmesser, Umfang, Oberfläche oder Volumen der Kugel (Dezimalzahlen mit Punkt statt Komma):

Kugelradius: r =   (Längeneinheit)
Kugeldurchmesser: d =   (Längeneinheit)
Kugelumfang: u =   (Längeneinheit)
Oberfläche/Kugel: O =   (Längeneinheit2)
Volumen/Kugel: V =   (Längeneinheit3)

Zurück