www.michael-
buhlmann.de

Mathematik
> Ebenen > Aus Punkt und Gerade

Zurück

Ebenen: Aus Punkt und Gerade

Abbildung:
Punkt P, Gerade g: x-> = a-> + t*u-> mit Stützvektor a-> = OA-> und Richtungsvektor u->, Ebene E: x-> = OA-> + t*u-> + s*AP->= a-> + t*u-> + s*w-> (Parameterform) bzw. E: ax1 + bx2 + cx3 = d (Koordinatenform) mit Stützvektor a-> = OA->, Richtungs-/Spannvektoren u->, w->.

Abkürzungen:
HNF = Hesse'sche Normalenform, KF = Koordinatenform, NF = Normalenform, PF = Parameterform.

Eingabe der x1-, x2- und x3-Koordinaten des Punktes P und der Geraden g: x-> = a-> + t*u-> (bei Dezimalzahlen Punkt statt Komma):

Punkt: P(p1|p2|p3 P( | | )
Gerade: g: x-> =   ( ) ( )
+ t*
Ebene (PF): E: x-> =   ( ) ( ) ( )
 + t*  + s*
  E: x-> = OA-> + t*u-> + s*w->= a-> + t*u-> + s*w->
Normalenvektor: n-> =   ( )
|n->| =  
Ebene (NF): E:  [ ( )] ( )
x-> -  *  = 0
  E: (x-> - OA->)*n-> = 0 bzw. E: (x-> - a->)*n-> = 0
Ebene (HNF): E:  [ ( )] ( )
x-> -  *  = 0
  E: (x-> - OA->)*n->0 = 0 bzw. E: (x-> - a->)*n->0 = 0
Abstand Ebene - Ursprung: d(E,O) =  
Ebene (KF): E:  *x1 + *x2 + *x3 =
  E: ax1 + bx2 + cx3 = d
Spurpunkt x1-Achse:  S1( | | )
Spurpunkt x2-Achse:  S2( | | )
Spurpunkt x3-Achse:  S3( | | )
Spurgerade: g1: x-> =   ( ) ( )
 +  t1 *
Spurgerade: g2: x-> =   ( ) ( )
 +  t2 *
Spurgerade: g3: x-> =   ( ) ( )
 +  t3 *

Zurück