www.michael-
buhlmann.de

Mathematik
> Ganzzahlige Vektoren

Zurück

Ganzzahlige Vektoren I

Vektor, Betrag: a-> = (a1 a2 a3)T, |a->| = (a12+a22+a32)1/2.

Eingabe der Anfangs-, Endwerte der Vektorkomponenten als natürliche Zahlen:

Anfangswert, Vektorkomponente a1
Endwert, Vektorkomponente a1
Anfangswert, Vektorkomponente a2
Endwert, Vektorkomponente a2
Anfangswert, Vektorkomponente a3
Endwert, Vektorkomponente a3
Vektoren, Beträge

Zurück